Kännetecken för en framgångsrik skola

#

 

korridor_2pers

Bra skolor kan se ut på många sätt. Men de har också nästan alltid några saker gemensamt. Dit hör bland annat gott ledarskap, delaktighet och systematiskt arbete med att hitta och stödja de elever som riskerar att halka efter.

Forskningen har identifierat några gemensamma framgångsfaktorer inom skolan, som inte är beroende av någon specifik filosofi eller pedagogik. Det handlar i stället om skolans arbetssätt och organisation. Framgångsrika skolor arbetar efter en genomtänkt metod, som genomsyrar hela verksamheten och är välkänt av alla som arbetar där. Ofta talar man om systematiskt kvalitetsarbete, eller strukturerat ledarskap för att beskriva dessa metoder. De ger förutsättningar för att både ge rätt stöd och uppmuntran till elever som har svårigheter och att utmana dem som har lätt att lära sig.

 

Följande punkter sammanfattar de viktigaste framgångsfaktorerna i skolan:

  • Ett tydligt demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida som framför allt inriktas på skolans kunskapsmål och att rektorn fokuserar på läroplansmålet. Att rektorn i sin tur har en chef i kommunen eller hos huvudmannen som är drivande och ger rektoren möjlighet att leda verksamheten.
  • Lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans policy och klimat samt att skolan har en syn som säger att alla lärare kan utvecklas.  Det ska även finnas möjligheter för lärare att lära av varandra genom samarbete och lärarna bör ges utrymme att utvärdera varandras insatser.
  • Höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla elever är läraktiga samt att det är skolans och undervisningens kvalitet, inte elevernas bakgrund, som är avgörande för elevernas resultat. Skolan ska aktivt arbeta med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar. Dessutom ska skolan som helhet ha höga ambitioner.
  • Regelbunden utvärdering och uppföljning av elevernas kunskaper.
  • Positiv feedback, eleverna ska mötas av uppmuntran och belöning för ett bra arbete.
  • Stor flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder där hänsyn tas till elevers bakgrund och kunskapsnivå.
  • Skolan ska ha ett aktivt värdegrundsarbete och det ska finnas tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i skolan.
  • Det ska finnas ett systematiserat arbete för att hjälpa elever som halkar efter och behöver stöd.
  • Att alla som jobbar i och med skolan har samma gemensamma mål och målbild av vad skolan ska prestera.

Läs gärna mer:

SKL

Skolverket 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter