Pojkarna halkar efter enligt regeringens jämställdhetsutredning

#

Pojkar halkar efter i skolan

Regeringens jämställdhetsutredare Sven Dahl presenterade i dagarna utredningen Mäns livssituation, makt, sårbarhet och skilda livsvillkor. Dahls slutsats är att skolan har svikit pojkarna som faller allt längre efter flickorna i skolresultaten.

Den huvudsakliga förklaringen till de stora skillnaderna är enligt jämställdhetsutredningen att skolan behandlar pojkar och flickor enligt rådande könsroller. Det leder till att lägre förväntningar ställs på pojkar och att lågpresterande pojkar beskrivs ”som pojkar är mest” istället för att få det stöd de behöver i undervisningen. Samtidigt som flickor förväntas vara ”duktiga” råder det på många håll en så kallad ”antipluggkultur” bland pojkar.

Utredningens resultat pekar i samma riktning som tidigare forskning kring likvärdigheten i skolan; skolan blir allt sämre på att kompensera skillnaderna mellan elever som har aktivt stöd hemifrån och de som inte har det.

Dahl poängterar att det är skolans oförmåga att ge stöd åt dem som behöver det mest som är mest oroväckande. Utredningen visar nämligen att föräldrarnas utbildningsbakgrund har större betydelse för skolresultaten är elevernas könstillhörighet, och att det är pojkar med svag socioekonomisk bakgrund som halkat efter mest.

Utredningens resultat visar att vi behöver en skola som är bättre anpassad för elevernas individuella förutsättningar och behov. För att eleverna ska nå bättre resultat måste de behandlas som de individer de är, inte som flickor och pojkar.

 

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter