Lättare införa karriärtjänster med målmedvetet arbetssätt

#

förskole

Under våren genomför Skolverket, Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting en konferensserie om karriärtjänster runt om i Sverige. Syftet är att skolhuvudmän ska få tillfälle att utbyta erfarenheter och inspireras av hur andra har jobbat med rekrytering och urval av förstelärare.

Vi har intervjuat Karin Malmsten, som är kvalitetsanvarig på Ljud & Bildskolan, en av skolorna som är med som ett positivt exempel.

Varför är Ljud & Bildskolan ett bra exempel på hur man kan jobba med förstelärartjänster?

– Vi har länge arbetat för att skapa en organisation som tar tillvara på de lärare som forskningen identifierar som naturliga pedagogiska utvecklare – ”teacher leaders”. När förstelärarsatsingen blev verklighet förra våren visste vi precis hur vi skulle tillsätta och använda tjänsterna, och det fanns en samsyn mellan rektorer och huvudman. Det betyder att den satsning vi gör för att förstelärarna ska landa i sina roller faller i god jord och har stora möjligheter att bestå och lyfta både den lokala och huvudmannaövergripande pedagogiska praktiken.

Hur identifierade och valde ni ut förstelärarna? 

– Vi höll oss så klart till de formella meriter som en förstelärare måste ha, men kravprofilen tog också fasta på de egenskaper som präglar teacher leaders, det vill säga de lärare som redan brinner för verklig förbättring kring elevernas lärande. Det är lärare som får eleverna att lära och utvecklas långt, som har ett undersökande och förbättringsinriktat förhållningssätt till sin egen och hela skolans praktik, som har ett smittande engagemang gentemot lärarkolleger och som förmår översätta forskning, rektors ledning och styrdokumenten till skol- och klassrumsvardagen.

– Tillsättningen skedde rent praktiskt som ett ansökningsförfarande, öppet för alla lärare att söka.  Där fick man fick intyga sina formella meriter och berätta om hur man lyckats i sitt uppdrag med alla elever, vilka förbättringar man gjort och vilka tankar man hade kring hur man ville jobba ännu mer med att utveckla undervisningen på skolan – både sin egen och kollegernas.

Vilka framgångsfaktorer ser du för att förstelärare ska lyckas i sitt uppdrag?

– För den som är förstelärare är det nog insikten om att man måste lyckas genom andra. Och som huvudman och rektor är det egentligen samma sak – att uttrycka höga förväntningar, tilltro och stöttning i det ledaruppdrag som förstelärarrollen handlar om. Även om man inte kan ha förberett alla detaljer – det är ju en ny tjänst för alla – så bör man åtminstone ha gjort klart hur rollen ska fungera för att kunna bidra till ökad måluppfyllelse hos eleverna både på kort och på lång sikt. Att se till att förstelärarna ges ett sammanhang att verka i är helt avgörande tror jag.

Varför är förstelärarreformen viktig för svensk skola?

– Jag tror att vi på sikt hade nått någon form av karriärtjänster inom svensk skola alldeles oavsett reformen, helt enkelt för att det behövs för att ge en utbildning av hög kvalitet. Exempel på sådana nya roller hos många, både kommunala och fristående huvudmän, är utvecklingsledare och kvalitetsansvariga. Dessa roller är helt självklara i dag. Men jag är övertygad om att reformen kommer att skynda på processen för karriärvägar kopplade till att förbättra undervisningen betydligt, och därmed även effekterna. Den hjälper även huvudmän och rektorer att våga satsa innan man sett de stora effekterna.

Vad är dina bästa tips till andra skolor?

– Se till att ha ett medvetet arbetssätt kring förstelärartjänsterna hela vägen från rekrytering, urval och tillsättning och – framför allt – organisation för förstelärarna att verka i för att komma in i och fylla sin roll. Var direkt delaktig i arbetet både som rektor och huvudman, och lär av de möjligheter och potentialer som kommer med denna nya roll. Var målmedveten och följ effekterna noggrant. Alla tecken på att rollen bidrar till att eleverna ges en bättre utbildning räknas, men låt det också ta den tid som krävs.

Här kan du läsa mer om karriärtjänster och konferensserien.  Och här kan du ladda ned presentationerna från konferensen.

Läs gärna mer om LBS:s arbete med förstelärare . Fler positiva exempel här, från en fristående skola och en kommun.

Dela på Linkedin Dela på Facebook Dela på Twitter