Frågor och svar

Frågor och svar

Gymnasiet

Kostar det pengar att gå i en friskola?

Nej, fristående skolor får inte ta ut några avgifter för utbildningen. Avgifter för skolmåltider kan dock tas ut i gymnasiet, om skolpengen från elevens hemkommun inte täcker det. Det gäller i så fall också om eleven väljer en kommunal gymnasieskola.

 

Hur fungerar det fria skolvalet?

Det fria skolvalet gör att alla elever har rätt att välja vilken skola de vill gå på. Det är alltså eleven, tillsammans med sina föräldrar, som bestämmer vilken skola man vill gå i. Systemet är möjligt genom den så kallade skolpengen som alla elever i Sverige tilldelas och som används för att finansiera alla skolor, kommunala som fristående skolor.

Vilka driver friskolor?

Friskolor ägs och drivs i olika former, allt från ekonomisk förening till ideell förening eller aktiebolag. Nio av tio skolföretag driver endast en skola medan en tiondel drivs av större företag.

Vad är en friskola?

Det är en skola som drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Fristående skolor, precis som kommunala skolor, finansieras helt av offentliga medel och får inte ta ut elevavgifter. Alla elever har rätt och möjlighet att via ett aktivt val gå i fristående skola. Fristående skolor finns såväl inom förskolan, fritidshem, grund- och på gymnasienivå som på grundsär- och gymnasiesärskola.

Vad är skolpeng?

Alla elever i Sverige har en skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har behov av särskilt stöd. Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är genom skolpengen som alla skolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående skolor. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som alltså varierar mellan olika kommuner.

Är det svårare att komma in på en friskola?

Alla gymnasieskolor använder betygen som urval. Därför blir det svårare att komma in på populära skolor. Det finns också vissa behörighetsregler för att få påbörja en gymnasieutbildning, de ser olika för yrkesprogram och högskoleförberedande program. Sedan finns det vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester. Skolverket har mer information om detta.

Hur vet jag vilken skola som är bäst för mig?

Det finns flera olika sidor som jämför skolor, t ex Skolverkets sidor utbildningsinfo.se och väljaskola.se.

När du har hittat ett par alternativ som verkar intressanta är ett bra sätt att skaffa sig en bild av skolan och lärare att gå på öppet hus. De flesta skolor anordnar öppet hus inför omvalsperioden under våren samt under hösten/vintern. Det brukar också finnas elever från skolan att prata med.

 

Hur vet jag att den skola jag väljer har en stabil ekonomi?

De bästa förutsättningarna för att bedriva en långsiktigt stabil verksamhet har de skolor som fyller alla sina utbildningsplatser, visar på goda resultat och har nöjda elever och föräldrar. Andelen elever som går ut med godkända betyg och/eller behörighet till högre studier är offentlig information som är lätt att hitta, bland annat på www.valjaskola.se och www.grundskolekvalitet.se. Många kommuner och fristående huvudmän genomför regelbundet enkäter med elever och föräldrar som kan ge svar på vilken kvalitet skolan håller. 

Hur kontrolleras skolorna?

Den statliga Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn av alla Sveriges skolor, kommunala som fristående. Om Skolinspektionen upptäcker missförhållanden kan de dra in tillståndet för skolan.

Går det att byta skola om man inte trivs?

Det är möjligt att byta program eller skola om man inte trivs eller önskar en annan pedagogisk inriktning. Varje kommun har olika regler för när man kan byta skola, så vänd dig till din kommun för ytterligare information.

Vad krävs för att komma in?

Betyg används som sökkriterium för alla skolor på gymnasienivå. Betygen från höstterminen används för att ge en preliminär uppskattning om hur du ligger till på de utbildningar du sökt. Den slutliga antagningen görs i slutet på juni och baseras på slutbetygen.

 

Har friskolorna andra regler?

Friskolornas verksamhet, precis som alla andra skolors verksamhet, regleras i skollagen, läroplanerna och andra skolförordningar. Fristående skolor måste ha tillstånd från Skolinspektionen, som också regelbundet inspekterar alla skolor. Vid inspektionen kontrolleras att lagstiftningen följs; bland annat att eleverna får den undervisning och stöd som de har rätt till, att man arbetar förebyggande och vidtar åtgärder mot kränkande behandling, att elever erbjuds modersmålsundervisning samt får tillgång till elevhälsa och skolbibliotek.

Grundskolan

Kan jag välja grundskola?

Ja, det fria skolvalet gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de fristående och kommunala skolor de vill. Utbudet av skolor att välja bland varierar mellan olika platser i landet. Elever och föräldrar kan också välja en fristående skola i en annan kommun än den de bor i.

 

Hur fungerar det fria skolvalet?

Det fria skolvalet gör att alla elever och föräldrar har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor. Hur du ansöker kan variera mellan skolor och kommuner. Tidpunkten när valet av skola ska göras kan också variera. Kontakta skolan eller kommunen för att få veta hur och när valet av skola ska göras.

Vad är skolpeng?

Alla elever i Sverige har en skolpeng. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är genom skolpengen som alla skolor finansierar sin verksamhet, kommunala som fristående skolor. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som alltså varierar mellan olika kommuner.

Vad är en friskola?

Det är en skola som drivs av en annan huvudman än en kommun eller ett landsting. Fristående skolor finansieras av kommunala bidrag (skolpeng) och får inte ta ut avgifter. Alla har rätt att söka sig till en fristående skola. Fristående skolor finns i alla skolformer, alltså förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.

 

Kostar det pengar att gå i en friskola?

Nej, fristående skolor får inte ta ut några avgifter för utbildningen. Avgifter för skolmåltider kan dock tas ut i gymnasiet, om det inte ingår i skolpengen från elevens hemkommun. Det gäller i så fall också om eleven väljer en kommunal gymnasieskola.

Hur vet jag hur bra en grundskola är?

Det går till exempel att jämföra skolors resultat på väljaskola.se. Skolor utvärderar också ofta sin verksamhet genom elev- och föräldraenkäter. Resultatet kan finnas på skolans hemsida, eller så kan du kontakta skolan och be att få ta del av det. Besök de skolor du är intresserad av och ställ frågor till lärare och skolledare.

Kan en friskola neka antagning?

Nej, friskolor är öppna för alla barn och ska i mån av plats ta emot alla barn som söker. Endast de urvalskriterier som Skolinspektionen godkänt får användas om det finns fler sökande än platser. Det finns också ett undantag för skolor som specialiserat sig på elever med särskilt stödbehov.

Hur vet jag om jag får plats på skolan?

Om det finns fler sökande än platser på en fristående skola sker antagningen efter den urvalsmodell skolan tillämpar. Urvalsgrunderna ska vara godkända av Skolinspektionen och de vanligaste är kötid, syskonförtur och geografisk närhet. Om skolan även har förskoleverksamhet kan barn som gått på förskolan ha förtur till grundskolan. Fristående skolor kan också välja att vända sig enbart till elever med behov av särskilt stöd. När antagningen är klar får du ett besked om plats från skolan eller kommunen. Här kan du ta del av Skolinspektionens information om urvalsgrunder.

Förskolan

Kan jag välja förskola?

Ja, du har rätt att välja förskola till ditt barn. I de flesta kommuner finns olika kommunala och fristående förskolor att välja mellan. På kommunens hemsida ska det finnas kontaktuppgifter till alla förskolor, både kommunala och fristående. Fristående förskolor kan hantera antagningen själva eller ihop med kommunen. Kontakta förskolan för att få reda på hur du ansöker om plats.

Vad är en fristående förskola?

Det är en förskola som drivs av en enskild huvudman, det är alltså inte kommunen som driver förskolan. Fristående förskolor kan drivas i olika organisationsformer, till exempel som förening eller i bolagsform. Ibland drivs förskolorna som föräldrakooperativ.

Kostar det pengar att ha sitt barn i en fristående förskola?

Avgiften för förskola regleras genom den så kallade maxtaxan som gäller både kommunala och fristående förskolor. Det innebär att det finns en gräns för hur hög avgiften får vara. Maxtaxan är lägre för varje barn i hushållet som är inskrivet i förskola eller fritidshem. Så länge inte taket för maxtaxan överskrids kan förskolan välja storlek på avgift själv. Avgiften kan alltså variera mellan olika förskolor.

Vad är ett föräldrakooperativ?

Det innebär att det är barnens föräldrar som driver förskolan tillsammans. Det vanliga är att var och en har lika stor andel och därmed även har lika mycket att säga till om över hur förskolan ska skötas. Föräldrarna kan till exempel driva ett kooperativ som en ekonomisk förening, där föräldrarna är medlemmar så länge de har barn på förskolan.

Kan jag få förskoleplats kvällstid?

Det finns ingen lagstadgad skyldighet för vare sig kommunen eller fristående förskolor att ha barnomsorg på kvällen eller natten, så möjligheten till förskoleplats under obekväm arbetstid varierar mellan olika platser i landet. Hör av dig till förskolorna på din ort för att få besked om de bedriver förskola på obekväm arbetstid eller inte.

Kan mina barn gå på samma förskola?

Många förskolor tillämpar syskonförtur om det finns fler barn i kö än platser på förskolan. Kontakta förskolan för att få reda på möjligheterna.


Skolval på Linkedin Skolval på Facebook Skolval på Twitter